Likepersonsarbeidet i Norges Døveforbund

 

Hva menes med likepersonsarbeid?

Likepersonsarbeidet må finne sitt eget uttrykk. Hvilken form dette arbeidet får, avhenger av målsetningen med arbeidet og hva som er utfordringene i døves hverdag. For Norges Døveforbund menes likepersonsarbeid hjelp, veiledning og støtte mellom personer som er døve eller hørselshemmet, basert på ens egen erfaring, innsikt og kompetanse. Det bygger på prinsippet om at den som vet best hvor skoen trykker, er den som har den på og det kan foregå mellom enkeltpersoner eller i grupper. Likepersonsarbeid skjer på frivillig basis og ulønnet.

Hva innebærer det?

Det innebærer at den som overfører erfaringer er den som har lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige som deler deres innsikt og kompetanse til en døv person som har behov for en samtale eller veiledning. Erfaringer kan være alt fra om reaksjoner i forbindelse med hørselstap eller hvordan mestre en hverdag som for mange døve er veldig utfordrende. Likepersonsarbeid handler også om å bygge hverandre opp gjennom en form for fellesskapsfølelse, tilhørighet som gir en større selvinnsikt og trygghet. Likepersonsarbeid er for Norges Døveforbund et av satsningsområdene blant døve, hørselshemmede, hørende og deres pårørende.

Likepersonsaktiviteter

I tillegg til å få råd og veiledning, er det mange døve og hørselshemmede som føler seg isolert og / eller mangler et nettverk hvor de kan møte andre likesinnede med lignende utfordringer.

Som et supplement kan det være mulig å delta på en tidsavgrenset temabasert aktivitet som ikke nødvendigvis har et rekreasjonelt formål, men mer hvor formålet er å etablere en form for møtearena hvor døve og hørselshemmede føler seg sett og hørt. Det bør være en forutsetning at aktiviteten ledes av en likeperson, med unntak av opplæringskurs. Likepersonsarbeid kan være for eksempel samtalegrupper, oppsøkende arbeid som for eksempel besøkstjenester, kurs eller aktivitetsgrupper. Det handler om å etablere et nettverk med likesinnede; et av mange formål som Norges Døveforbund ønsker å oppnå. Sammen utgjør vi en sterkere politisk stemme. Formålet drives med grunnlag i behovet for erfaringsutveksling mellom erfarne likepersoner og de som trenger veiledning som følge av blant annet ny livssituasjon.

Norges Døveforbund dekker reiseutgifter og utgifter tilknyttet besøk.

Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson. 

  • Personlig egnethet vektlegges hos en likeperson.
  • En likeperson skal ha godt kjennskap til Norges Døveforbund, foreningen og hvordan vi er organisert.
  • En likeperson har taushetsplikt.
  • En likeperson må ha en genuin interesse for å hjelpe og veilede andre mennesker med samme utfordringer eller problemstilling.

Besøkstjeneste

Besøkstjenesten er et viktig tilbud og er et tilbud lokallagene gir til døve som ikke har mulighet til å komme til foreningen, eller som trenger hjelp og informasjon. I 2015 hadde Nord-Trøndelag Døveforening, Møre og Romsdal Døveforening, Telemark Døveforening, Tromsø Døveforening og Oslo Døveforening besøksvirksomhet som en av sine aktiviteter. Det vil si frivillige som besøker døve som er syke og/eller eldre. Noen lokallag tilrettelegger slik at døve også kan komme til lokallaget og få nødvendig informasjon og kontakt i døvemiljøet. Døveforeningen har ansvar for a finne likepersoner. Ta kontakt med din døveforening dersom du ønsker besøk fra en likeperson. Aktivitetene er basert på frivillig innsats og likepersoner får dekket utgifter som for eksempel reiseutgifter fra Norges Døveforbund.

Dokumentasjon av likepersonsaktiviteter

For den som mottar råd og veiledning fra en likeperson, bør dokumentasjon eller beskrivelse av likepersonsaktiviteter utføres slik at begge parter (likeperson og mottaker av tilbudet) er sikre på at den blir gjennomført. Det bidrar også til forutsigbarhet og oversikt over hva som er blitt gjort underveis. Det bør stå dato for aktivitetene, og oversikten må ha navn og kontaktperson på den personen som har ledet den enkelte aktiviteten.

Likepersonsarbeidet spenner over et bredt spekter av ulike aktiviteter. Men det sentrale elementet er fortsatt samtalen. Samtidig reflekterer likepersonsarbeidet i stadig større grad Norges Døveforbunds behov, noe som også åpner for større innslag av informasjon og rådgivning.

Formålet med likepersonarbeid

Formålet med dokumentasjonen / beskrivelsen er at det blir lettere for Norges Døveforbund å finne riktig likeperson til en person i tilfelle sistnevnte ikke vet hvem / hvor han eller hun skal ta kontakt med. Samtidig bidrar dette til at rett likeperson med riktig kompetanse får i oppgave å hjelpe en person; noe som videre bidrar til å skape en trygghetsfølelse og progresjon for begge parter at riktig råd og veiledning blir gitt fremfor prøving og feiling. Likepersonsarbeidet skal reflektere døves behov for hjelp og støtte.

Lurer du på hvorfor det er viktig å melde inn likepersonsarbeid? Se videoen nedenfor: