Likepersonsarbeidet i Norges Døveforbund

Likepersonsarbeid er hjelp og støtte til personer som er i samme situasjon som en selv. Det bygger på prinsippet om at den vet best hvor skoen trykker, som har den på.

Likepersonsarbeid er et av satsningsområdene for Norges Døveforbunds arbeid blant døve,hørselshemmede, hørende og deres pårørende. Likepersonsarbeid drives med grunnlag i behovet for erfaringsutveksling mellom erfarne likepersoner og de som trenger veiledning som følge av blant annet ny livssituasjon.

Ta kontakt med organisasjonskonsulent på e-post eller telefon hvis du ønsker å bli en likeperson. Vi ønsker å få minst en likeperson i hvert fylke.

Hvem kan være likeperson?

Likepersonsarbeid er frivillig og ulønnet, det kan forega mellom enkeltpersoner og i grupper. Organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer erfaring enn de øvrige. Norges Døveforbund dekker reiseutgifter og utgifter tilknyttet besøk.

Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson. Men det er allikevel ikke alle som egner seg til å være likeperson.

  • En likeperson skal ha godt kjennskap til Norges Døveforbund, foreningen og hvordan vi er organisert.
  • En likeperson har taushetsplikt

Besøkstjeneste

Besøkstjenesten er et viktig tilbud og er et tilbud lokallagene gir til døve som ikke har mulighet til å komme til foreningen, eller som trenger hjelp og informasjon. I 2015 hadde Nord-Trøndelag Døveforening, Møre og Romsdal Døveforening, Telemark Døveforening, Tromsø Døveforening og Oslo Døveforening har besøksvirksomhet som en av sine aktiviteter. De har frivillige som besøker døve som er syke og/eller eldre. Noen lokallag tilrettelegger slik at døve også kan komme til lokallaget og få nødvendig informasjon og kontakt i døvemiljøet. Døveforeningen har ansvar for a finne likepersoner. Ta kontakt med din døveforening dersom du ønsker besøk fra en likeperson. Aktivitetene er basert på frivillig innsats og likepersoner får dekket utgifter som for eksempel reiseutgifter fra Norges Døveforbund.