Høringssuttalelser

Våre innspill til politikere og myndigheter

2018

15.08.2018
Høringssvar Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

2017

06.02.2017
Høringssvar på Strategi for likeverdig helsetjeneste og mangfold 2017 - 2022

29.03.2017
Uttalelse om Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet mai 2016
Videre arbeid med lov om tolking i offentlig sektor – behov for å inkludere tolking til og fra norsk tegnspråk

20.04.2017
Felles brev til ASD fra NDF, LSHDB, FNDB og HLF om oppfølging av Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet

06.05.2017
Høringssvar på En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling - for økt deltakelse og mestring

02.06.2017
Høringssvar til NOU 2016-24 Ny straffeprosesslov

02.06.2017
Felles høringssvar til NOU 2016.24 straffeprosess

12.06.2017
Høringsuttalelse språkkrav i barnehager

12.06.2017
Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket

2016

11.01.2016
Høringssvar forslag barnehagelov

22.01.2016
Høringssvar på forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

11.04.2016
Høringssvar Kunnskapssektor sett utenfra

15.04.2016
Norges Døveforbunds kommentarer til Nasjonal faglig retningslinjer for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn 0-3 år

09.05.2016
Høringssvar på forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse og omsorgstjenesteloven

2015

22.06.2015
Høringsuttalelse NOU 2015-2 Å høre til – Kunnskapsdepartmentet

2014

25.11.2014
Akuttutvalgets delrapport – Helse og omsorgsdepartementet

31.10.2014
Høring utdanning og forskning i spesialpedagogikk – Kunnskapsdepartmentet

15.08.2014
Kommentarer til høringsbrev om NRK plakaten – Kulturdepartementet

18.06.2014
Kommentarer til høringsbrev om tildelingsordninger og medlemsfordeler ExtraStiftelsen

2013

13.12.2013
Kommentarert il høring om organisering av ARK – tjenesten. desember 2013