NAV raserer tolketjenesten - maktmisbruk på ledelsesnivå - departemental ansvarsfraskrivelse

I fjor har arbeids- og sosialdepartementet bestilt en utredning om tolketjenesten i NAV som ble offentliggjort i mars. Norges Døveforbund ser at NAV/Hjelpemidler og tilrettelegging og ledelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet velger å se bort fra de gode forslagene til hvordan tolketjenesten kan bli bedre. Vi ser også at disse instansene vil se helt bort fra de politiske føringene Stortinget har gjort om tolketjenesten for døve og hørselshemmede.

 

Vi har fått dokumenter det siste døgnet som bekrefter at NAV-ledelsen i beste fall er fullstendig uvitende om premissene for tolketjenesten, men antakeligvis er mest interessert i å omdefinere den for å stå friere til å bruke tolkeressursene slik de selv ønsker – i strid med Stortingets mange vedtak rundt etablering og styrking av tolketjenesten. Med sine siste grep er de i ferd med å rasere døve og hørselshemmedes rett til å ytre seg uten innblanding fra andre. De bryter med dette FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne på flere fronter.

  • De har ikke hørt på oss
  • De ser ikke tolker som et premiss for tilgjengelighet og universell utforming
  • De umyndiggjør døve og hørselshemmede
  • De presser tolkene tilbake til førprofesjonell tid, da ymse personer skulle ”hjelpe” døve i tillegg til å tolke dersom det ble behov for det.
  • De tillegger tolker kompetanse de ikke har og forrykker det profesjonelle ansvaret
  • De bryter med norsk politikk for å ivareta og øke statusen til norsk tegnspråk

Det har lenge vært stor frustrasjon blant brukere og tolker pga mangel på utvikling, styring og ledelse av tolketjenesten i NAV, samt mangelen på brukermedvirkning. Dette ble bekreftet i en utredning, som anbefalte å løfte tolketjenesten ut av hjelpemiddelområdet i NAV, alternativt helt ut av NAV pga mange års vanstyre og forsømmelse av utvikling av tjenesten. Dette støttes av den største brukerorganisasjonen på området, som nå er sjokkert over NAVs framferd og ansvarsfraskrivelsen ASD bedriver ved å fullstendig overlate oppfølgingen av en sterkt kritisk rapport til den enheten som får mest kritikk i samme rapport.

NAV svarer på rapporten med å anbefale å integrere tolketjenesten enda sterkere i hjelpemiddelsentralene og omdefinere tolketjenestens formål uten å ha snakket med verken profesjonsutøverne eller brukerne av tjenesten. De understreker også i et referat fra møtet i MBA i går at de ikke ønsker politiske føringer på organiseringen av tolketjenesten. Fagorganisasjonene som er satt til å representere ansatte tolker har ikke kjennskap til tolketjenesten, og dolker oss i ryggen med sin tilslutning til dette. Tolketjenesten er etablert på grunnlag av en rekke politiske føringer, og NAV viser en arroganse uten sidestykke med dette utsagnet. En profesjonell tolketjeneste med tolker som kun har som oppgave å tolke og ikke noe annet er et være eller ikke være for vår ytringsfrihet og rett til å leve våre liv uten innblanding fra andre.

Norges Døveforbund har tatt kontakt med medier, stortingsrepresentanter og flere andre for å stanse denne udemokratiske prosessen!

 

Les dokumentene:
Notat fra møte i MBA.pdf

 

Utkast til uttalelse fra NAV til ASD