Høring: Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds Ungdom har levert inn høringssvar den 15 august sammen med andre organisasjoner og privatpersoner (351 svar) mot Nordahlsutvalget som foreslo å legge ned Statped og kraftig redusere rettighetene våre til spesialundervisning. Dette begrunner de i at rettighetene ikke fungerer slik de skal, og Statped ikke fungerer slik de skal.  NDFU og NDF mener at det er hårreisende at slike etablerte rettigheter skal fjernes uten konsekvensanalyse. Det samme gjelder for Statped som er en sentral enhet med svært mye kompetanse om døve, hørselshemmede og døvblinde.

Vi reagerer også på utvalgets sammensetning. Det er bare funksjonsfriske folk, og de samme folkene skal vurdere hvorvidt funksjonshemmede skal ha eller ikke ha rettigheter. Vi minnet også utvalget på i høringssvaret at mer brukermedvirkning må til, og at FNs konvensjon for funksjonshemmede gjelder her også, med sitatet "nothing about us without us". Salamanca-erklæringen må også tas med i vurderingen når det gjelder døve/hørselshemmede. Erklæringen sier at elever med hørselstap må ha tilgang til tegnspråk og miljø. Utvalget vil at alle skal gå på sin nærskole, og bruker begrepet inkludering feil.

Det er ikke inkludering når barn med hørselstap må gå på hjemmeskolen som har lite eller ingen erfaring med døve og hørselshemmede elever, ikke kan tilby tegnspråk eller tilrettelegge godt slik at barnets utvikling skjer på lik linje med normale barn. Det er inkludering lår barn kan få full tilgang til tegnspråk og kompetente lærere som mestrer tegnspråk i et tegnspråkmiljø eller annet tilrettelegging.

Vi håper at Stortinget/Regjeringen hører på oss og tar brukermedvirkning på alvor.