Møte med med Venstrepolitiker og statssekretær Sveinung Rotevatn om "døv rettshjelp".

27 august hadde generalsekretær Petter Noddeland og NDFs medlemsadvokat/prosjektleder Rene Stub-Christiansen (fra advokatfirma Stub-Chrristiansen) møte med Venstrepolitiker og statssekretær Sveinung Rotevatn om "døv rettshjelp".

"Døv rettshjelp" er et prosjekt finansiert av ExtraStiftelsen, der målet er å gi døve/hørselshemmede fullgodt tilbud gjennom de eksisterende ordningene, og hvis det er noe som gjelder for døve/hørselshemmede spesielt - en egen ordning/kanal. Tanken er at døve/hørselshemmede kan møte tegnspråkkyndige jurister (gjerne døve selv), som kan svare på juridiske problemer.

Prosjektet kom fra senere forskning som har avdekket at det er flere døve som faller utenfor de ordinære rettshjelpstilbudene som finnes i dag. Derfor ønsker man å opprette et tilbud som tar hensyn både til døves kultur, språk og eventuelt andre behov.

Det er særlig døve som ikke kan få hjelp andre steder som vil bli prioritert i en slik ordning.

På møtet med Rotevatn ble det redegjort for de konkrete problemstillingene døve kan oppleve i møte med rettsapparatet, og det ble gitt innspill til Justisdepartementet om hva en slik rettshjelpsordning kan gjøre for å bedre døves rettsstilling.

Statssekretær Rotevatn erkjente at innspillene som ble lagt fram var nye tanker for ham, og han var svært glad for innspillene. Han bidro med informasjon om hva Justisdepartementet for tiden gjør for å evaluere rettshjelpsordningene. Han bekreftet at våre innspill vil bli tatt med i den videre evalueringen av de ordninger som finnes i dag.

Vi vil følge saken videre i tett samarbeid med døve prosjektmedarbeidere i prosjektgruppen.