Nok er nok! Nasjonal tolketjeneste nå!

For to år siden fryktet NDF at vi kunne miste tolketjenesten på grunn av mangel på tolkefaglig ledelse og NAVs manglende forståelse for tolketjenestens betydning. I de to årene som har gått siden da, har det gått fra vondt til verre. Nye arbeidstidbestemmelser gjør at det er vanskeligere å få tolk, og fast ansatte tolker sier opp. Endringene ble innført uten at NAV hadde snakket med tolker eller brukere, til tross for at NAV er pålagt av Arbeids- og sosialdepartementet å styrke brukermedvirkningen på tolkeområdet. Ingen bedringer har skjedd på akutt- eller bildetolkområdet, og det er ennå ingen tiltak for å bedre kvaliteten på tolkene.

Ingenting har blitt bedre de siste 2 årene, nå har en tredje utredning av tolketjenesten konkludert med at det er best å organisere tolketjenesten utenfor NAV Hjelpemidler og tilrettelegging (HoT). Dette er nødvendig for å sikre en faglig styrt tolketjeneste med et likeverdig tilbud over hele landet, som klarer å møte behovene til en stadig mer mangfoldig brukergruppe.

Tolkeutredningen fra 2008, Agenda Kaupang 2016 og Proba 2018 sier det samme. Nok er nok! Nå vil vi ha en nasjonal tolketjeneste, der brukermedvirkningen tas på alvor.

Vi mobiliserer! Følg med for vi annonserer demonstrasjon snart!

Vi publiserer her Proba-rapporten som ble offentliggjort for kort tid siden.https://evalueringsportalen.no/evaluering/ny-organisering-av-tolketjenes...@@inline