NDF skuffet over dagens regjering vedr #tegnspråkløftet

Vi er skuffet over dagens regjering. Tidligere i år la OsloMet fram et viktig forslag om tegnspråk – tegnspråkløftet. Dette ble foreslått lagt inn i statsbudsjettet for 2019. Da statsbudsjettet ble lagt fram – var det ikke funnet noe plass til dette! 


Minoritetsspråkene samisk og kvensk har gjennom flere år blitt styrket gjennom budsjettet, mens norsk tegnspråk står fortsatt svakt. Norsk tegnspråk er et av de eldste og største minoritetsspråkene i Norge. Vi anslår at det er cirka 30.000 som snakker norsk tegnspråk pr i dag og det er forventet økning av antallet.

I dag er det nok med 30 eller 60 studiepoeng i tegnspråk for å undervise døve/hørselshemmede barn i og på tegnspråk. Det betyr at en person som ikke kan noe tegnspråk fra før er kvalifisert til å undervise i og på tegnspråk etter et halvt eller et år med tegnspråkutdanning. I 1997 ble det en lovfestet rett til opplæring i og på tegnspråk etter opplæringslovens §2-6. I 2018 er det fortsatt ikke etablert grunnskolelærerutdaninnger for lærere som skal drive denne opplæringen, slik det er for norsk og samisk. Er det tilfredsstillende at en kineser som ikke kan norsk tar 30 studiepoeng i norsk og således er kvalifisert til å undervise norskspråklige førsteklassinger i deres morsmål? Mange foreldre opplever at det er svært vanskelig å få gjennomslag for opplæring sine barn. Det koster å utdanne morgendagens samfunnsytere, men det koster enda mer å ikke gjøre det.

Dersom tegnspråkløftet ikke gjennomføres, vil det få mange konsekvenser for døve og hørselshemmede barn rundt omkring i landet vårt. Ved manglende/lav kompetanse på tegnspråklærere vil det være mange døve og hørselshemmede barn som fortsatt vil lide under at de ikke får tilpasset opplæringen på sine premisser. Dette er av avgjørende betydning for en sunn oppvekst og identitetsutvikling hos barn og unge som skal bli trygge samfunnsdeltagere og bidra til storsamfunnet på sikt.
Vi i Norges Døveforbund (NDF) og Hørselshemmedes barns organisasjon (HHBO) oppfordrer utdannings- og forskningskomiteen til å finne plass Tegnspråkløftet for å styrke norsk tegnspråk.

Vi oppfordrer dere som ser på oss nå, til å hjelpe oss med spre aksjonen vår på twitter og facebook. Jo flere vi er, jo bedre – sammen står vi sterke og kan påvirke! Kom igjen!

Underskriftskampanje:
https://www.opprop.net/stopp_regjeringens_undertrykkelse_av…