Innspill til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet jobber i disse dagene om å revidere opplæringsloven. NDF var i møte med opplæringslovutvalget den 25.april og ga våre innspill da. Vi fikk flere spørsmål som vi jobbet videre med og gir nå skriftlig innspill til utvalget.

Helt overordnet så mener at det er viktig at alle elever i grunn- og videregående skole får allmenn kunnskap om norsk tegnspråk, den historie og kultur som knytter seg til språket, og allmenn kunnskap om døve og hørselshemmedes historie og kultur generelt. Vi trekker her paralleller til det samiske perspektivet, og anser det som godt holdningsskapende arbeid å øke forståelsen for norsk tegnspråks tilstedeværelse.

NDF mener det er viktig at ny opplæringslov gjenspeiler det som kom frem i St.meld. nr. 35 «Mål og meining», hvor norsk tegnspråk anerkjennes som offisielt språk i Norge, og dermed gi elevene en direkte rett i loven, til opplæring i og på norsk tegnspråk i et tegnspråkmiljø.

Ny opplæringslov må slå fast at døve og hørselshemmede får egne klasser/grupper slik at det skapes et godt tegnspråkmiljø og de kan utvikle seg faglig og sosial. Vi peker også på flere av problemene i dags opplæringslov som vi håper utvalget kan jobbe videre med. Vi håper at de tar våre innspill til følge og det blir en god opplæringslov.

PDF: Norges Døveforbunds innspill til ny opplæringslov.