Pressemelding fra Norges Døveforbund

Blandet følelse om statsbudsjettet 2020 
 

 • Norges Døveforbund får nå midler som en språkorganisasjon! Tidligere har vi blitt definert under kulturdepartementets budsjett kapittel 325 Allmenne kulturformål, men nå foreslås det overført til kap. 326, post 73, språkorganisasjoner. Kulturdepartementet sier videre «Hensikten er å markere at tilskuddet til organisasjonen må sees i en språkpolitisk sammenheng. Tilskuddet skal gå til språkpolitisk arbeid og kulturarbeid i regi av Døveforbundet». Det innebærer et påslag på +2,7% (kostnadsjustering) på 60.000 kr fra 2.040.000 til 2.100.000. Det er ikke så mye vi har håpet på, men midler disponeres mer fritt av NDF enn det som var tilfellet før.
   
 • Det ble ingen tegnspråkløftet-midler fra kunnskapsdepartementet og vi er dypt skuffet. Tegnspråk trenger og fortjener å bli satset skikkelig på. Ikke kroner og ører her og der. Det er budsjettets største skuffelse for vår del.
   
 • Teater Manu har fått økt tilskuddet med 1,5 mill. kroner! Vi gratulerer! Døves Media og Ål folkehøyskole ligger under budsjettene til nasjonalbiblioteket hos kulturdepartementet og folkehøyskolebudsjettet hos kunnskapsdepartementet så vi vet ikke hvor mye Døves Media og Ål folkehøyskole får ennå.
   
 • Det er betydelig satsing på tegnspråk hos Statped, noe som vi er glade for. Det står ikke mye om hva slags satsing det skal være i statsbudsjettet. Dette er noe som vi skal følge opp med Statped for å passe på at det gjøres på en måte som er til det beste for brukere.
   
 • Det er ikke noen spesiell satsing på tegnspråk og døve i helsebudsjettet, noe som vi er skuffet over. Det var en del om at staten ønsker å fremme eldrereformen «leve hele livet», som har fokus på kommunenes evne til omstilling og kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I denne reformen nevnes ikke noe om døve og tegnspråk. Denne meldingen er begynnelsen på en prosess som vi selv må være aktive i om vi ikke skal bli glemt, spesielt døve eldre må bli ivaretatt.
   
 • Regjeringen skal legge frem ny Nasjonal helse- og sykehusplan høsten 2019. Meldingen angir retning og rammer for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i perioden 2020–2023. Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Hovedtemaene vil være samhandling mellom kommuner og sykehus, kompetanse, psykisk helsevern og teknologi. Det står blant annet « (...) legge til rette for god samhandling og samarbeid mellom det offentlige og private, ideelle og frivillige aktører». Her skal vi være på for å få med døve eldre i satsingen.
   

Generelt sett så har vi forventet oss mer satsing på tegnspråk, spesielt fordi det er foreslått egen paragraf i språkloven. Vi lurer på om det fører med noe midler med språkloven? For det antydes ikke dette i budsjettet.

Det er nå en flertallsregjering som legger frem budsjettet, noe som betyr at handlingsrommet for endringer/justeringer er betydelig mindre enn slik det var i fjor da regjeringen var avhengig av å inngå forlik i stortinget.

Vi melder oss likevel på hos stortingskomiteene som behandler våre områder. Vi håper at det fører til større satsing på tegnspråk.