Statped er i ferd med å frarøve våre barn tilgang til tegnspråk – vil regjeringen tillate det?

Statped er i en stor endringsprosess, og vi frykter konsekvensene for døve / hørselshemmede tegnspråklige barn. Første skritt i omstillingen er at botilbudet i Statped avvikles fra 1.januar 2021.

Elever som har rett til opplæring i og på tegnspråk kan reise til Oslo, Bergen eller Trondheim. Standardtilbudet har vært 6 uker, men har kunnet i noen få tilfeller forlenget inntil 12 uker i året for å få opplæring i en tegnspråklig arena. Mange har bodd på elevhjem og badet i tegnspråket døgnet rundt.

Nå skal Statped legge ned dette botilbudet. De har ikke vært villige til å høre på våre innvendinger og vår henvisning til barnas språklige rettigheter. Hva blir det neste?

Våre barn og familier er prisgitt tilgang på gode språklige arenaer. Norsk tegnspråk er et mindretalsspråk som staten har et særlig ansvar for å verne og fremme. De statlige døveskolene har tradisjonelt vært den viktigste språklige arenaen for våre barn siden 1825. Det er her tegnspråket har oppstått, utviklet seg og blitt overført i generasjoner.

I forrige omstilling, etter Stortingsmelding 18 (2010-2011)) Læring og fellesskap, mistet vi døveskolene. Statped skulle styrke deltidstilbudet og sin kompetanse i tegnspråk. Vi mener det motsatte har skjedd, og allerede nå ser vi en ytterligere nedbygging av tegnspråklige arenaer.

Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO varsler en omstilling av Statped. Første skritt i omstillingen er å skulle legge ned botilbudet til deltidselevene. Den siste statlige tegnspråkarena der elevene kunne få leve i språket og oppleve reell inkludering, blir tatt fra dem. Statped mener det er godt nok at de får bo på hotell sammen med sine foresatte eller lærere når de er på deltidstilbud. Et faglig forankret beslutningsgrunnlag og en risikovurdering er fraværende i Statped sin argumentasjon. En viktig statlig aktør som skal verne om og fremme norsk tegnspråk, har i denne saken sett helt bort i fra den nye språkloven.

Vi frykter hva den videre omstillingen av Statped vil føre til for våre barn. Melding 6 understreker at Statped fortsatt skal gi tjenester til kommuner og fylkeskommuner innenfor tegnspråk. Regjeringen skal vurdere hvordan tilbudet innenfor tegnspråk best skal ivaretas for å styrke tegnspråkets posisjon og samtidig ivareta mangfoldet blant tegnspråkbrukere. Samtidig skal Statped utarbeide et nytt og avgrenset mandat med det formål at flere tjenester skal ut til kommunene. Vi stoler ikke på at Statped evner å se døve / hørselshemmede og tegnspråklige barn sine behov, og hva som er deres beste i denne prosessen. Vi har allerede erfart at de ikke lytter til brukernes innspill.

Norsk tegnspråk er et mindretalsspråk, vi kan ikke forvente at kommuner som har ingen, ett eller få hørselshemmede barn opparbeider tegnspråkfaglig kompetanse. Få kommuner kan tilby barn tegnspråklige arenaer i barnehage og skole. Vi har mange eksempler på at kommuner vil, men at det ikke er mulig for dem å gi barna et godt tilbud utelukkende i kommunen. Statped sitt tilbud er kritisk for våre barns utvikling og opplæring.

Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at hørselshemmede barn får tilgang på den kompetansen og språkmiljøene de har rett på?

Hvordan vil dere i denne omstillingen sikre at våre barn får mulighet til å lære, mestre og utvikle seg i inkluderende fellesskap?

Vårt budskap er:

  • Etterlev FN’s menneskerettighetskonvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) – «ingenting om oss uten oss» Lytt til oss som lever i dette!
  • Etterlev språkloven – ta reelt ansvar for å verne og fremme norsk tegnspråk
  • Sørg for at våre barn får oppfylt sine språklige rettigheter
  • Styrk det statlige tilbudet innenfor tegnspråkfeltet. Kompetansen må samles, ikke fragmenteres ytterligere

 

Gikk du glipp av radionyheten om botilbudet? Lene Hartveit, en av tegnspråktolkene hos Norges Døveforbund har oversatt nyheten til tegnspråk på Youtube:

URL: https://www.youtube.com/watch?v=U--dKxTJgB4&feature=youtu.be