Uttalelse fra NDF om Teater Manu-saken

Tekst til video:

Hei alle, 

Vi ser at det behøves oppklaringer i vår rolle i forhold til stiftelsene våre. De reglene som før var vanlig, er ikke lenger mulig etter at det skjedde mange revideringer av stiftelsesloven. Den siste endringen skjedde så sent som i 1.1.2021. Mye som var vanlig/lov tidligere er ikke lenger vanlig/lov. 

Det viktigste i denne debatten er forståelsen av at NDF og våre stiftelser er en selvstendig enhet. Vi opptrer uavhengig av hverandre. NDF har ingen forpliktelse overfor våre stiftelser og omvendt. NDF oppnevner riktignok styremedlemmer til stiftelsene våre, men de representerer seg selv. Tidligere hadde NDF en inngripende rolle i stiftelsene våre, men slikt er det ikke lenger lov til. Som for eksempel var det vanlig at NDF var involvert i valg av daglig leder, teatersjef og rektor. Det er ikke lov lenger. 

I de siste ukenes harde debattklima så ble det brukt sterke ord som for eksempel NDF har «henrettet» styremedlemmene og «dolket» styremedlemmene i ryggen. Det ville kanskje ha vært riktigere betegnelse jamfør den gamle stiftelsesloven, men slikt er det ikke i dag. I dag opptrer vi uavhengig av hverandre og derfor er det upassende å bruke slike ord nå. Det ville ha vært annerledes om NDF skulle ha omtalt slikt om lokallag eller et ledd i organisasjonen vår, men stiftelsene våre er ikke et ledd i organisasjonen vår.  

NDF har gjennom årene kritisert Statped, Signo, NRK, Kunnskapsdepartementet og så videre. Det er fordi NDF er en brukerorganisasjon og representerer da brukere. I Teater Manu-saken så har NDF fått over 100 unike henvendelser fra medlemmene våre der de var helt fortvilt over utviklingen i saken. Vi har fått et brev fra tre av landets største døveforeninger som utgjør over halvparten av medlemsmassen vår, der de uttrykte bekymring for om tegnspråk og kultur blir ivaretatt i Teater Manu. Vi har fått sterke signaler om det internt og det var bakteppe for uttalelsene våre 5.februar og 26.februar.  

Tidligere var det lavere terskel for å bytte ut styremedlemmene, og det å miste tillit var synonymt med å bytte ut styremedlemmer. Det er fortsatt mulig å bytte ut styremedlemmer i våre stiftelser etter Stiftelsesloven § 29 andre ledd. Den sier at man kan avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet eller som klart viser seg uegnet. Videre kan en stiftelse opprette et organ etter stiftelsesloven § 36 som kan avsette styremedlemmer når vilkårene i § 29 andre ledd er til stede. Med andre ord så må det mye til for å avsette styremedlemmene som vi selv har oppnevnt. I Teater Manus sak så har det blitt leid inn juridisk vurdering til å utrede om den muligheten var til stede. Det er viktig å understreke at det er ikke fordi forbundsstyret vurderer om de skulle gjøre det, men for å vite om muligheten var til stede. Konklusjonen var at det er ikke juridisk grunnlag for det. Den muligheten ble ikke drøftet i forbundsstyret.  

Den 14. februar hadde forbundsstyret et møte med våre oppnevnte styrerepresentanter i Teater Manu. Forbundsstyret har likevel vedtatt med et flertall at styret mistet tillit til dem som en helhetsvurdering. I styrevedtaket står det at ansettelsen av ny teatersjef alene ikke er grunnlag for mangel på tillit, men en sum av alle handlingene som skjedde i offentliggjørelsen av teatersjefen 28. januar og til styremøtet 24. februar. NDFs forbundsstyre anså det som uheldig at styret i Teater Manu ikke gikk ut og kom med en forklaring på hvorfor teatersjefen ble valgt, samt en avklaring i visjon og mål. NDFs forbundsstyret mener at det er mye som kan bli sagt uten å bryte sin taushetsplikt. Det er vårt ansvar å reagere når tegnspråk blir sviktet.  

NDF og Teater Manu har lang historie sammen. NDF stiftet Teater Manu for 20 år siden og det har vært vondt for oss å se hvordan ting har utviklet seg. Det er viktig å understreke at NDF er fortsatt veldig stolt av Teater Manu. De har løftet tegnspråkteateret til et nytt nivå de siste 20 årene. Teater Manu har bidratt til å synliggjøre tegnspråk ute i samfunnsbildet. De har vært enestående i den sammenhengen.  

NDF har fått kritikk for vår håndtering av saken, men også masse ros. Vi har lært mye i denne debatten og vi vil gjerne høre fra våre medlemmer. Hva mener dere om vår håndtering av saken? Vi inviterer dere til å sende en liste over punkter dere er fornøyde og ikke fornøyde med. NDF skal ha evalueringsmøte senere på våren, og da er deres synspunkter verdifulle. Send epost til post@doveforbundet.no med «evaluering av håndtering av Teater Manu-saken» i emnefeltet. 

Til slutt ønsker vi å si at NDF jobber hardt for å være en åpen og demokratisk organisasjon som mulig. Blant annet offentliggjør vi alle styreprotokollene på nettsiden vår og er tydelig i meningene våre i uttalelser.  Det ligger ikke noe mer bak, enn det som blir sagt i protokollene og uttalelsene våre. NDF er en medlemsorganisasjon og det er medlemmene som har innflytelse i NDF. Vi ber alle debatterne om å engasjere seg i organisasjonen vår. Hvis dere ikke er medlem, så meld dere inn og engasjer dere i lokallaget vårt. Man må ikke være enig i alt vi gjør for å være medlem. Men du kan være med å påvirke og endre ting når du er medlem hos oss!