Endringer i valgloven 

Det er med glede Norges Døveforbund leser den 12.mars, at valgloven er endret slik at velgere med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser som ikke kan stemme alene, har rett til å få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. 

Dette gjelder både om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer

NDF har vært delaktig i arbeidet med FN konvensjonen CRPD, som blant annet har påpekt dette. 

Dette var også en av sakene som ble løftet opp i et seminar i 2019, når Norge fikk besøk av spesialrapportøren FNs spesialrapportør for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, Catalina Devandas. Se her hva hennes avsluttende uttalelse var: 

Angående politisk deltakelse fikk jeg opplyst at stemmelokaler og valgkamparrangementer under kommunevalget nylig ikke har vært tilgjengelig for hele spekteret av personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg fikk vite at personer med nedsatt funksjonsevne som trenger personlig assistanse, ikke har tillatelse til å ha med selvvalgt ledsager inn i stemmeavlukket. Valglovutvalget som er nedsatt for å revidere valgloven er en ypperlig anledning til å ta tak i slike utfordringer og for å gjøre hele valgprosessen tilgjengelig og inkluderende for personer med nedsatt funksjonsevne.   

Devandas sa videre at hun håper hennes besøk og rapport vil bidra til at Norge fortsetter framskrittene for å skape et virkelig inkluderende samfunn.  

Her er den nye lovendringen som trer i kraft umiddelbart: 

§ 9-5. Stemmegivning i valglokalet 

(5) En velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. En stemmemottaker skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. Hvis et stemmestyremedlem eller en valgfunksjonær på valgtinget mener at velgeren ikke oppfyller kravene til å motta hjelp, avgjør stemmestyret om velgeren oppfyller kravene.  

Lovvedtak 67 (2020–2021) – stortinget.no 

Husk å stemme ved årets valgdag for både stortingsvalg og sametingsvalg mandag 13. september 2021!!