Ingen krisepakke til døve barn

Norges Døveforbund har mottatt et leserinnlegg fra Gerd Samuelsen, fylkesleder for Partiet Sentrum Innlandet. Hun har fått skjermbilde av innlegget hans i Dagsavisen. Herunder ser dere både skjermbilde, og teksten som hun sendte til Dagsavisen. Teksten ble litt kuttet ned på grunn av plassmangel, derfor ser de ikke helt likt ut. 

 

INGEN KRISEPAKKE TIL DØVE BARN

Skrevet av Gerd Samuelsen, fylkesleder for Partiet Sentrum Innlandet

Døve barn diskrimineres daglig da de ikke gis likeverdig tilgang til opplæring på eget morsmål. Nylig spørreundersøkelse gjennomført av Norges Døveforbund viser at døve barn er isolerte, ensomme, deprimerte og har dårlig læringsutbytte av digital undervisning under koronapandemien.

Barna føler seg glemt, forsømt, krenket og ekskludert. De lengter etter å møte sine tegnspråklige venner. Døve barn og unge har i over et år ventet på å få møtes fysisk. Barna og deres familier er i krise. Det rapporteres om at flere har utviklet psykiske helseproblemer.

Regjeringens prioritering av sårbare barn og unge under pandemien gjelder åpenbart ikke døve barn og unge som er avhengig av samhandling på morsmålet sitt, tegnspråk!

Barna utsettes for diskriminering og utenforskap da det ikke tas ikke hensyn til deres spesielle sårbarhet som gruppe. Både regjeringen og Statped (statlig spesialpedagogisk tjeneste) tar ikke sammenhengen mellom språk og kultur og døve barns sosiale og emosjonelle behov på alvor. Ansvaret for diskrimineringen ligger hos samfunnet og de som er satt til å styre. Kommuner og fylkeskommuner må også ta større ansvar for tilrettelegging av faglig god undervisning for døve barn. Gjennom dagens praksis begrenser og bryter kommunens barnas rett til tegnspråk.

Partiet Sentrum deler Norges Døveforbund sin bekymring for døve barns mangelfulle opplæringstilbud og tilgang til tegnspråkmiljø. Grensen er nå nådd for hvor mye det kan kuttes i barnas tegnspråklige arenaer!

Sentrum har programfestet at døve/hørselshemmede barn og unge skal ha lovfestet rett til fullverdig tegnspråkundervisning. Vi ser mangler ved tilrettelegging av undervisningen på døves egne premisser. Statped legger ned korttidsbotilbud. Intensjonen med integrering av døve barn i lokalskolen er feilslått og virker mot sin hensikt. Barna opplever utenforskap, isolasjon, ensomhet og mangler sosial samhandling. Det går ut over læring og barnas psykiske helse. Integrering handler ikke kun om universell utforming og tekniske hjelpemidler. Det handler om å se det hele mennesket og om likeverdig deltagelse på alle samfunnets arenaer. Partiet Sentrum vil gjenopprette grunnskoletilbudet i form av internat/ botilbud med tegnspråkundervisning, samt utdanne flere tegnspråklige lærere og tegnspråktolker.

Partiet Sentrum tar døve barns behov og rettigheter på alvor. Sentrum vil stoppe diskrimineringen av døve barn! Det haster med å få på plass en krisepakke for likeverdig opplæringstilbud!