Sikre kanaler for videotolking 

Teksten er kopiert fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Styringsenheten, Koordinerende team på tolkeområdet v/Anke Imsen og Linda Stadshaug.

Det er kommet inn ønsker fra flere hold om avklaringer rundt hvilke kanaler som kan benyttes til videotolking. Koordinerende team på tolkeområdet i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har i samarbeid med superbrukere på videotolk (representanter fra alle hjelpemiddelsentraler) utarbeidet denne informasjonen om sikre kanaler for videtolking.

Begrepsavklaring

 • Skjermtolk: Benyttes som paraplybetegnelse for både videotolk og bildetolk.
 • Videotolk: Planlagt tolking via skjerm. Bestilles hos lokal tolketjeneste.
 • Bildetolk: Spontan tolking via skjerm. Utføres av bildetolker i studio.
 • Tolkerommet: En videreutviklet form for NAV videomøte. En sikker kanal for tolking. Kalles også for Cloudroom.
 • NAV videomøte: kanalen som benyttes til brukermøter generelt i NAV. Denne kanalen kan også benyttes til tolking, men har færre funksjoner enn Tolkerommet.

Mer informasjon og opplæringsmateriell finnes på hjelpemiddelområdets nettside for kunnskapsdeling: https://www.kunnskapsbanken.net/tolk/opplaering

Hovedregel

Som offentlig etat skal vi tilby kommunikasjon på sikre kanaler. Tolkerommet er en sikker kanal og skal benyttes til videotolking. Alle frilanstolker skal ha fått, eller får tilbud om opplæring i bruk av Tolkerommet. NAV videomøte er også en sikker kanal, men har færre funksjoner enn Tolkerommet.

Dersom en ekstern samhandler oppretter videomøter via andre kanaler, kan tolken delta via denne kanalen. Det er da den eksterne samhandlingsparten som er ansvarlig for sikkerhet rundt sin plattform. Som eksempel kan man tolke i Zoom, dersom en høyskole benytter denne kanalen i sin undervisning. Videotolking i Tolkerommet kan likevel benyttes som et supplement, dersom man opplever at den kanalen som benyttes ikke er god å tolke i.

Unntak

Intensjonen i NAV og offentlig virksomhet er at kommunikasjon skal skje via sikre kanaler for å ivareta personvern. Vi har forståelse for at noen ganger går veien via andre kanaler, men målet må være sikre kanaler.

Dersom du i et oppdrag opplever at Tolkerommet ikke fungerer til tolking, er det viktig at følgende vurderinger blir gjort:

 • Dersom denne tolkingen foregår i en usikker kanal, hva kan konsekvensene bli?
 • I hvor stor grad kan man forvente at sensitiv informasjon deles i dette tolkeoppdraget?
 • Hva er ønsket fra brukerne i oppdraget?

I tolkesituasjoner der Tolkerommet eller NAV videomøte ikke fungerer tilfredsstillende er det viktig at ledere av tolketjenestene sammen med sine medarbeidere finner gode løsninger og gjør individuelle vurderinger fra sak til sak. Derfor er det avgjørende at du som frilanstolk melder fra til din tolketjeneste, dersom Tolkerommet ikke fungerer.

Involver din tolketjeneste, de gangene disse problemstillingene dukker opp eller i etterkant av tolkeoppdraget, dersom oppdraget er utenfor tolketjenestens åpningstid. Prøv å finne ut av hva som utgjør problemet og meld det inn til tolketjenesten.

Når du melder inn problemet, prøv å få med informasjon om:

 • når dette skjedde
 • hvem sitt tolkerom som ble benyttet
 • hvilket utstyr tolk og bruker benyttet
 • hvilken nettleser tolk og bruker benyttet
 • ta eventuelt et bilde av feilmeldinger som dukker opp.

Det er fullt forståelig om man som tolk i en stresset situasjon hvor systemet ikke fungerer, ikke klarer å få innhentet dette. Men disse opplysningene vil hjelpe leverandør til å forbedre løsningen.

Koordinerende team på tolkeområdet samarbeidet tett med IT-avdelingen i direktoratet, både for å utvikle nåværende løsning for videotolking og for å utarbeide ny løsning for videotolking. Vi er avhengig av tett kontakt med superbrukere i alle fylker, for å bringe videre utfordringer som dukker opp.

Vi anbefaler å gjøre tester i forkant av tolkeoppdrag, når tolkebrukeren ikke er vant med å benytte videotolk via Tolkerommet. Gjør gjerne en avtale med en superbruker. De stiller opp på tvers av fylkesgrenser ved forespørsel.

Dersom du ikke har tilgang på Tolkerommet, men ønsker dette, ta kontakt med din tolketjeneste, som vil sette deg i kontakt med en av superbrukerne. Om du kun sporadisk videotolker, kan du låne tolketjenestens Tolkerom.

Vi håper at denne informasjonen var klargjørende!