NDF kommenterer statsbudsjettet


Kommentarer fra Norges Døveforbund til Statsbudsjettet 2022:

Norges Døveforbund hadde forventet mer fra Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag. Vi har kommentert de ulike postene som er interessante og viktige for vårt arbeid videre.

  • Norges Døveforbund har blitt tildelt kun en vanlig prisvekstjustering på 55 000 kr. Vi får nå totalt kr 2 705 000,- som språkorganisasjon hos Kulturdepartementet, under kap. 326, post 73.
  • Veldig gledelig å se at Døves Media og Tegntv har blitt tildelt en halv million kroner mer hver seg, under posten Nasjonalbiblioteket. Denne økningen er blant annet pga. språkmeldingen og barne- og ungdomskulturmeldingen som skal være med å bidra til å styrke kulturtilbudet på tegnspråk. Vi gratulerer så mye!
  • Døves Tidsskrift får kun en liten prisvekstjustering på 10 000 kr. Totalt får vi 480 000 kr under posten Nasjonalbiblioteket.
  • Teater Manu har gått litt ned i tildelingen fra Kulturdepartementet. Totalt har de tildeling på 18 375 000 mill.kr.
  • Arbeids- og Sosialdepartementet får ekstra penger for å øke fast ansatte tegnspråktolker med inntil 25 årsverk i 2022, i tillegg til det som ble gitt i 2021. Men det går på bekostning av frilansere. Vi leser ingenting om det skal igangsettes en turnusordning.
  • OsloMet har ikke fått noen tildeling i forhold til Tegnspråkløftet, som de allerede søkte om i 2019. Dette skulle bidra til et helhetlig løft innenfor norsk tegnspråk.
  • Vi leser med sjokk at Statped får nesten 40 millioner kroner mindre i tilskudd, samtidig som de selv er under en omstillingsprosess fram til 2024. Dette har en sammenheng med Meld. St. 6 (2019–2020) ‘Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO’

Selv om Statsbudsjettet ble lagt frem, vet vi veldig godt at den nye påtroppende regjeringen helt sikkert vil endre noe i det økonomiske opplegget i budsjettforslagene og legge frem et alternativt budsjett. Vi følger nøye med fremover!