Søke om prosjektmidler via Norges Døveforbund? Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten (Stiftelsen Dam)

FORMÅLET MED PROGRAMMET

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i 2020 i samarbeid med Stiftelsen Dam å etablere et nytt program for å stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak. I tråd med Stortingets vedtak, jf. Innst. 119 S (2021–2022) er det bevilget 50 mill. kroner til formålet i 2022.

Programmet administreres av Stiftelsen Dam og skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det skal prioriteres å gi støtte til tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner som skal motvirke ensomhet og passivitet, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

HVA SLAGS PROSJEKT KAN MAN SØKE MIDLER TIL?

Det kan søkes om mellom 100.000 kr og 1.000.000 kr per prosjekt.

Prosjektet/tiltaket må:

  • … være knyttet til den pågående koronaepidemien.
  • … være rettet mot målgrupper i Norge (f.eks. døve og hørselshemmede med tegnspråk som førstespråk)
  • … ha som målsetning å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
  • … starte opp innen 30. juni 2022.
  • … avsluttes innen 30. juni 2023.
  • … være et selvstendig prosjekt (identisk søknad kan ikke sendes flere ganger). Dette utelukker ikke søknader om prosjekter som er videreføringer eller utvidelser av tidligere søkte prosjekter.

KRAV FOR Å KUNNE SØKE

  • Enten man søker som privatperson, bedrift eller lokalforening, må søknaden sendes via søkerorganisasjonen (Norges Døveforbund)
  • Søker må forplikte seg til å levere sluttrapport og regnskapsrapport ved prosjektslutt og senest innen 31.08.2023. For tilskudd over kr. 300.000 må det også leveres revisorattestasjon.
  • Prosjektet må forplikte seg til å følge Helsedirektoratets nasjonale veileder «Koronavirus – beslutninger – og anbefalinger». Link til veilederen finner du her.

SØKNADSBEHANDLING, SØKNADSFRIST OG SVAR

Søknaden må opprettes av søkerorganisasjonen (NDF), og utarbeides i og sendes via søknadsportalen, dam.smapply.io.

Når NDF har opprettet søknad, får søker/prosjektleder tilgang til søknaden inne på Smapply, og vedkommende får tre oppgaver for å kunne sende inn søknaden til Stiftelsen Dam:

Når søknaden er sendt inn ti Stiftelsen Dam, får man svar om bevilgning innen 14 dager. Programmet avvikles når midlene tar slutt. Når 80 prosent av midlene er tildelt, annonseres en søknadsfrist minimum en uke frem i tid.

Du kan lese mer om retningslinjene i Stimuleringsprogrammet her.

NDF ved prosjektkoordinator kan bistå søker med veiledning gjennom hele søknadsprosessen. Send en kort prosjektskisse om hva man ønsker å oppnå med prosjektet. Dersom dette er noe som du eller din lokalforening kan ha behov for, vennligst ta kontakt med prosjektkoordinator på e-post/SMS.

Prosjektkoordinator Arash Bagharzadeh
E-postadresse:
arash@doveforbundet.no  
Telefon: +47 402 31 727 (kun sms/facetime)

VedleggStørrelse
Stimuleringsprogram62.03 KB