Forslaget til ny opplæringslov bryter med den nye språkloven!

Norges Døveforbund og Tegnspråkbarnas utvalg er fornøyde med at retten til plass på videregående skole blir utvidet. Men vi skal jobbe hardt for å fjerne kravet til at nedsatt hørsel må være tilstede for å velge tegnspråk. Vi ønsker også at barn i nære relasjoner skal ha rett til tegnspråk, og at retten til et språkmiljø skal lovfestes.

Vi har vår nye språklov som sier klart og tydelig at Norsk Tegnspråk er det nasjonale tegnspråket. Paragraf syv (§ 7) sier at norsk tegnspråk er likeverdig med norsk som språk og kulturelt uttrykk. Alle offentlige sektorer skal sikre at norsk tegnspråk blir vernet og fremmet i egen sektor. Norske tegnspråkbrukere har rett til å lære, møte og bruke språket sitt.

Hvorfor leser vi da i forslaget til ny opplæringslov at retten til tegnspråkopplæring har hørselshemming som vilkår, i tillegg til at foresatte må ha valgt tegnspråk? Det mener vi er diskriminerende på vegne av alle tegnspråklige, og mot vår nye språklov.

NDF ser med glede at de som er imot forslaget om at retten til tegnspråk er basert på ordlyden hørselshemmet, er blant annet Språkrådet, Statped og Unge funksjonshemmede.

Vi skal lese nøye det nye lovforslaget og jobbe politisk for å fremme endringer til politikerne inne på Stortinget. Videre skal vi kjempe for et bedre opplæringstilbud, styrking av de lovpålagte språklige rettighetene og fremme god kvalitet på språkmiljøet til alle tegnspråklige barn i hele landet vårt.

 

Lov om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (opplæringslova)