Internasjonalt samarbeid

World Federation of the Deaf

Norges Døveforbund er medlem av Verdensforbundet for døve, WFD, som har 127 medlemsland. Hvert 4. år arrangeres verdenskongress og generalforsamling. Hanne B. Kvitvær er styremedlem i WFD. FInlands Markku Jokinen er president. Det gis ikke organisasjonsstøtte og driften er basert på medlemsavgifter, gaver og tilskudd fra det finske døveforbundet. WFD ønsker å rekruttere flere individuelle medlemmer. Du kan melde deg inn ved trykke her. Arbeidet med handikapkonvensjonen i FN og egen organisasjon har hatt første prioritet. Arbeidet med konvensjonen har gitt resultater. Tegnspråk likestilles med talespråk. Konvensjonen skal sikre retten til tilgang på tolk, sikre retten til tilgang på informasjon på tegnspråk, mulighet til å bruke tegnspråk i offentlige sammenheng, og oppfordrer til å godkjenne tegnspråk og fremme bruk av tegnspråk. Konvensjonen sendes FNs medlemsland for ratifisering, i februar 2007. Konvensjonen trer i kraft når 20 land har ratifisert den.

European Union of the Deaf

Norges Døveforbund er medlem av EUD. EUD har 24 medlemsland og kontorer i Brüssel. Generalforsamling holdes hvert år på samme sted som EU har sitt formannskap. NDFs forbundsleder og generalsekretær representerer NDF på generalforsamlingen.

Døves Nordiske Råd

DNR har møter 2 ganger i året og NDFs forbundsleder og generalsekretær deltar på møtene. Møtene holdes parallelt med DNUR og noe av tiden er satt av til fellesmøter. Det holdes flere nordiskearrangementer hvert år, både for barn, ungdom og eldre i tillegg til konferanser. Hvert 4. år arrangeres nordisk kulturfestival. DNR jobber blant annet med å få innlemmet de nordiske tegnspråkene i den nordiske språkkonvensjonen.