Foreldre- og oppvekstutvalget

Foreldre- og oppvekstutvalget

Innen fagfeltet er det mange som ikke ønsker, eller ikke har god nok kompetanse til å forstå, at døve og hørselshemmede barn skal/bør få tospråklig oppvekst fra fødselen av.

Vår oppgave er å påpeke at det ikke alltid fungerer optimalt med hørselstekniske hjelpemidler. Når barna lærer norsk tegnspråk og norsk gis de en reell mulighet til en aldersadekvat utvikling både kognitivt- og språklig.

NDF er en forkjemper for at barn skal få mulighet til tospråklig opplæring fra fødselen av. Etter hvert vil barna finne ut hvilket språk som fungerer best for dem i hverdagen.

NDF ser viktigheten av at det er foreldre til døve og hørselshemmede barn som engasjerer seg i spørsmålet om skole og oppvekst. Det gir NDF større legitimitet på dette området. Som et ledd i dette vil NDF satse på likemannsarbeid og kurs for foreldre med døve og hørselshemmede barn.

Målsettinger i handlingsplanperioden

 • Opprette en arbeidsgruppe som jobber i forhold til Rikshospitalet om at de skal ta med tegnspråk i deres informasjon til foreldre til døve og hørselshemmede barn.
 • Etablere god kontakt med grunnskolene-, og knutepunktskolene som har døve og hørselshemmede elever for å sikre at disse elevene får et godt skoletilbud.
 • Drive informasjonsarbeid rettet til politikere for å sørge for at vedtakene stortinget har gjort om tegnspråk og oppvekst blir fulgt opp av departementene og deres underliggende etater.

Tiltak utover handlingsplanperioden 

 • Intensjonene fra offentlige dokumenter (eks. St meld 35, «Mål og meining», NOU utredningen «Til barnas beste» og CRPD) skal følges opp.
 • Ivareta barnas rett til språk.
 • Ivareta barnas rett til likeverdig opplæring i barnehage og skole.
 • Døve og hørselshemmede barn skal ha tidlig tilgang til tegnspråklig miljø. Barna skal bli sett på som fullverdige individer, ikke bare ha fokus på hørsel.
 • Tydelig og nært samarbeid med relevante institutter.
 • I kommunene skal det legges til rette for å etablere interkommunalt tilbud i barnehage og skole.
 • NDF skal være foreldrenes foretrukne valg av organisasjon som ivaretar barnas sak.
 • Styrke brukermedvirkning.
 • Foreldretelefonen opprettholdes.