Tolkeutvalget

Det var NDF som var pådriver da tolketjenesten ble opprettet – og i begynnelsen var det nært samarbeid mellom tolketjenesten og NDF (sentralt og lokalt). Med tiden har tolketjenesten vokst og det er stadig flere som bruker tjenesten. Parallelt med det har avstanden mellom tolketjenesten og brukerorganisasjonen blitt større. Brukere opplever tolketjenesten som mindre brukervennlig. I vinter 2016 har Agenda Kaupang lagt fram en rapport for Arbeids- og sosialdepartementet kalt «Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet». Rapporten støtter stort sett det NDF har kjempet for og sagt i mange år.

Målsettinger i handlingsplanperioden (2016-2019)

 • Følge opp tolkerapporten «Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet»
 • Etablere en døgnåpen tolketjeneste og i første omgang en akuttolketjenste.
 • Etablere et bedre bestillingssystem som gjør det lettere for brukere å få oversikt, velge tolk og få tolk med riktig kompetanse.
 • Bidra til at kvaliteten på tolkene blir bedre, ved at grunnutdanningen blir bedre og at tegnspråktolkene tilbys etterutdanning og videreutdanning.
 • Etablere utdanning for døve tolker. Tolketjenesten ansetter døve tolker på alle tolkesentraler.
 • Døve og hørselshemmede sees som ressurs for tolketjenesten. De gis mulighet til arbeid i tolketjenesten fordi de kjenner brukere og miljøet godt.
 • Få i gang brukermedvirkning på systemnivå, både sentralt og regionalt. Brukerorganisasjonene må være med i alle områder (lokalt og sentralt) der tolkeområdet berøres.
 • Arbeider for at det blir lettere å ha tegnspråktolking som en del av universell utforming. For eksempel at arrangementer i kommunene, staten og store private aktører skal ha tegnspråktolk på de større arrangementer

Tiltak utover handlingsplanperioden

 • Representere NDF på tolkeområdene
 • Behandle alle tolkespørsmål på vegne av NDF
 • Bidra til at tolketjenesten effektiviseres og forbedres