8. mars: Den internasjonale kvinnedagen

Ditte Hatlelid fra Mangfoldsutvalget forteller bakgrunnen for den internasjonale kvinnedagen.

Tekst til video:

Kvinnedagen faller på datoen 8. mars hvert år. På denne dagen hedres kvinners kamp og seire for like rettigheter – fra stemmerett til utdanning og arbeid. Døve og hørselshemmede kvinner møter ekstra utfordringer; de står overfor diskriminering ikke bare på grunn av kjønn, men også etnisk eller religiøs tilhørighet, som begrenser deres tilgang til viktige samfunnsområder.

Den økende polariseringen forsterker disse utfordringene, og minoritetskvinner er spesielt utsatt for vold og diskriminering. Vi må bevare og bygge videre på de rettighetene som er kjempet frem, og stå sammen mot diskriminering i alle dens former.

I dag minnes vi de modige kvinnene som har banet vei for de rettighetene vi har i dag, og forplikter oss til å fortsette kampen for at alle kvinner skal ha like muligheter.

Norges Døveforbund arbeider for at døve og hørselshemmede kvinner i Norge skal få de samme rettighetene som hørende. Vi har sendt inn høringsinnspill til NOU om kvinnehelse, og foreslått at staten intensiverer arbeidet med å bekjempe vold mot funksjonshemmede jenter/kvinner i nære relasjoner. Sammen skaper vi en sterkere og mer inkluderende verden.

Tegnspråklige og tegnspråktolket arrangementer rundt i landet

Klikk på lenkene for å lese mer om arrangementene:

[Trondheim] Markering og appeller på Torget

[Stavanger] Tine Brager Hynne kommer til NDF Stavanger og holder foredrag

[Oslo] Markering og appeller på Youngstorvet

[Bergen] Markering og appeller på Torgallmenningen