Hjelpemidler og produkter

Det finnes forskjellige typer hjelpemidler til døve som har behov for det, avhengig av bruksområde og ønsker. Gjennom NAV og Hjelpemiddelsentralen finnes det flere typer tilrettelegging for døve; som kan brukes både hjemme, på arbeidsplassen og i skolesammenheng. Det finnes også hjelpemidler til bruk på fritiden.

Rett til tekniske hjelpemidler har hatt stor innvirkning på døves muligheter i samfunnet og sosialt. Noe som har bidratt til at døve på flere områder har kunnet nå lengre innenfor utdanning, sosialt engasjement og på arbeidsplassen. Den teknologiske utviklingen siden 1990-tallet har hatt stor innvirkning på døves hverdag og muligheter da det skjedde en stor endring innen telekommunikasjon som videre muliggjorde bruk av teksttelefon.

På 2000–tallet forsøkte man ut videotolking, som resulterte i etablering av bildetolketjenesten i 2008.

Bildetolk

Hva er det? En tjeneste som tilbyr tegnspråk- og skrivetolking via internett. Bildetolktjenesten tilbyr tolkehjelp gjennom skjerm; den som tolker er i et tolkestudio hos bildetolktjenesten og er ikke selv fysisk til stede på oppdragsstedet. Brukerne kan benytte tjenesten til å tolke telefonsamtaler eller møter der hørende og døve ønsker å snakke sammen. Bildetolktjenesten tilbyr både skrivetolking og tegnspråktolking. Fjerntolking gjør at tolkene sparer reisetid og bidrar til å frigjøre mer kapasitet innen tolketjenesten for døve.

Produkter

Bildetolk og utstyr – gjennom NAV hjelpemiddelsentralen kan du få hjelp til valg av riktig utstyr som er tilpasset dine behov og ønsker. For å kunne bruke bildetolktjenesten må du enten ha en datamaskin med programvare, nettbrett eller smarttelefon med en app. Hvis det er ønskelig med programvare og lisens for app kan du få det ved å søke om dette.

For å søke om programvare og bildetolkutstyr kan du finne søknadsskjema på NAVs hjemmeside; www.nav.no/bildetolk. I tillegg kan du finne mer informasjon om hvilke rettigheter og muligheter du har ved bruk av bildetolktjenesten.

Hvis du trenger hjelp til å søke eller har behov for veiledning og råd om hva bildetolktjenesten kan brukes til, og hvilket utstyr som passer i din situasjon, ta du kontakte hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Fordeler ved bruk av bildetolktjenesten

 • Å foreta spontane, kort møter og samtaler med hørende blir enklere.
 • Større tilgang til tolk uavhengig av tid på døgnet.
 • Geografisk avstand er ingen hindring for bruk av bildetolktjenesten.
 • Akutte behov vil bli dekket raskt og effektivt.
 • Større mulighet for likestilling og deltakelse i det samfunnet på lik linje med andre.

Bildetolk må bestilles på forhånd:

 • Hvis samtalen er planlagt å vare lengre enn 30 minutter.
 • Hvis samtalen skal tolkes til et annet språk enn norsk tale- eller tegnspråk.
 • Hvis tolkingen finner sted utenfor bildetolktjenestens åpningstid.

Ved forhåndsbestillinger kan du sende e-post: nav.bildetolktjenesten@nav.no.

Før du kontakter bildetolktjenesten:

 • Ha klart telefonnummeret eller sip-adressen du vil ringe til.
 • Kontroller først at ansikt og hender synes i skjermbildet.
 • Pass på at du har bra belysning, hensikten er at det blir lettere å se hverandre.
 • Ha på deg passende klær, men avhenger selvsagt om det er venner eller bedrifter du kontakter.

Hvordan foregår en samtale ved bruk av bildetolk?

 • Hvis du er hørende kan du ringe bildetolktjenesten med sip@bildetolk.no eller med telefonnummer 21 02 37 00. Mandag til fredag fra klokken 08:00 – 20:00.
 • Fortell tolken på forhånd om det er en telefonsamtale eller et møte som skal tolkes, og informer kort hva temaet skal handle om.
 • Dersom det er et møte, fortell hvor mange som er til stede.
 • Gi tolken telefonnummeret eller SIP-adressen som du vil ringe til, så ringer tolken opp vedkommende.

Tolken eller brukeren selv informerer den andre parten om at samtalen er tolket av bildetolktjenesten.

Mer informasjon:

Hvis det er ønskelig med mer informasjon om bildetolktjenesten og hvordan du bruker tjenesten kan du kontakte din lokale hjelpemiddelsentral eller bildetolktjenesten på nav.bildetolktjenesten@nav.no

Besøk NAV Tolketjenesten for mer informasjon.

VERDT Å VITE

 • Tolken har taushetsplikt og har ikke lov til å videreformidle til andre uten ditt samtykke.
 • Tolken er nøytral og tar ikke part i samtalen.
 • Benytt ”du” til den du snakker med, tolken bruker ”jeg”. På den måten unngås misforståelser og det blir mer flyt i samtalene.
 • Husk at litt informasjon til tolken på forhånd gjør tolkingen bedre.
 • Bildetolkene befinner seg i bildetolkstudio i Oslo, Ålesund og Bodø.