Høringsinnspill til representforslag fra SV og Venstre

Før jul presenterte Venstre og Sosialistisk Venstre et nytt representantforslag om tolketjenesten. I representantforslaget var det listet tre punkter partiene ønsket at regjeringen skulle gjennomføre.

De tre punktene er:

  1. Stortinget ber regjeringen gjennomføre endringer i organiseringen av tolketjenesten for tegnspråklige med formål å flytte tolketjenesten ut av NAV Hjelpemidler eller helt ut av NAV til andre hensiktsmessige organisasjoner med utgangspunkt i Veikart til en ny nasjonal tolketjeneste.
  2. Stortinget ber regjeringen likestille tegnspråktolker med andre språktolker, herunder at frilanstolker får satser tilsvarende sin kompetanse med utgangspunkt i satsene i Nasjonalt tolkeregister.
  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at frilanstolkenes honorarer også følger tolkenes kompetanse og erfaring.

NDF har sendt inn sine svar til denne høringen. Våre kommentarer er som følger:

  1. Det er en forutsetning at rettighetene i Folketrygden ikke blir berørt. Hele eller deler av tjenesten kan ikke, skal ikke og bør aldri bli satt ut til private tilbydere, slik som det er gjort i Danmark og Sverige.
  2. En midlertidig forbedring av arbeids- og lønnsvilkår til frilanstolkene må settes i gang umiddelbart. Frilanstolkene har aksjonert ved å frasi seg tolkeoppdrag siden 15. oktober 2023, og de bytter på hvor i Norge de ikke tar på seg oppdrag. Per dags dato er det Øst-Viken og Trøndelag som rammes. De bytter på hvor de aksjonerer. De sier at de fortsetter fram til de får bedre arbeids- og lønnsvilkår. Derfor haster det veldig å få gjennom en løsning på dette, siden døve og hørselshemmede daglig blir rammet av dette.
  3. NDF er enige i at frilanstolker må få bedre satser, men det finnes ikke noen satser i Nasjonalt tolkeregister. Satsene må settes på lik linje med hva IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og domstolene honorerer tolker. Disse tar utgangspunkt i offentlig salærsats. Tolkene blir honorert 80% av salærsatsen.
  4. Erfaring, kompetanse og profesjonell faglig utvikling må belønnes deretter. NDF mener at tolker må bli belønnet for å utvikle seg både faglig og språklig, på lik linje som i andre yrker. Dette vil være et incentiv for å få flere tolker til å forbli i yrket, utvikle seg selv og egen kompetanse og ikke søke seg om etter andre yrker. Lønn til både frilans- og fast ansatte tolker må følge prisvekstjusteringen på en eller annen måte. Nåværende satser har stått stille siden 2014. Vi ønsker ikke at det skal stå stille i 10 år til etter dette forslaget.