Arbeidsliv

Arbeidsliv og karriere

Selv om du mister hørselen, eller allerede er hørselshemmet eller døv, er det fullt mulig å arbeide og beholde jobben. I Norge finnes det flere offentlige støtteordninger for deg som ønsker å finne relevant arbeid eller beholde en jobb.

Tilbud og tilrettelegging på arbeidsplassen

Til deg som er hørselshemmet eller døv og er i arbeid, har din arbeidsgiver ifølge loven en lovpålagt, særskilt plikt til å gi deg og tilrettelegge arbeidsplassen og arbeidsoppgaver på individuelt vis. Arbeidsgiver skal så langt det er mulig forsøke å finne løsninger som gjør hverdagen din enklere og smidig i jobben gjennom tilpassede arbeidsoppgaver uten at det går utover virksomheten. Hva som anses som uforholdsmessig byrde, vil bli en konkret vurdering i det enkelte tilfellet på arbeidsplassen. For å finne ut hvilke typer tilrettelegging du har mest behov for, er det derfor viktig å holde en åpen dialog med din arbeidsgiver, for å finne frem til gode løsninger som begge parter er fornøyde med. NAV og Signo Rycon AS kan bistå i denne dialogen. For mer informasjon om dine rettigheter som hørselshemmet eller døv på arbeidsplassen, finner du i arbeidsmiljøloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, på arbeidstilsynets nettsider, NAV og Signo Rycon AS hjemmesider.

Virksomheter som har en dialog og tegnet en samarbeidsavtale med NAV om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale), kan søke NAV om tilretteleggingstilskudd. Hensikten med tilskuddet er å oppmuntre arbeidsgivere til å legge til rette arbeidet slik at den hørselshemmede eller døve kan fortsette i arbeid til tross for sine hørselsutfordringer.

Norges Døveforbunds tilbud

Norges Døveforbund og stiftelsen Signo Rycon AS ønsker at flere døve, døvblinde og hørselshemmede skal komme ut i ordinært arbeid. Signo Rycon AS arrangerer jobbsøkerkurs for hørselshemmede og døve i yrkesaktiv alder, i tillegg til hjelp og veiledning til søknadsskriving, jobbintervjuer, hvordan du presenterer hørselshemninger for arbeidsgivere og lignende. Norges døveforbund tilbyr likepersonsarbeid som hjelp og støtte til personer som er i samme situasjon som en selv. Det bygger på prinsippet om at den som vet best hvor skoen trykker, er den som har den på.

Tilbud fra NAV

NAV har tilbud til hørselshemmede og døve som ønsker å finne arbeid eller som står i fare for å miste jobben av forskjellige grunner. Du kan kontakte ditt lokale NAV-kontor i tillegg til å komme i kontakt med Signo Rycon AS gjennom NAV. Se også informasjon på NAV og Signo Rycon AS nettsider for oppfølging og tiltak for å komme i jobb.

Eksempler på tilbud fra NAV er:

NAV samarbeider med arbeidsmarkedsbedrifter som for eksempel Signo Rycon AS for å bistå hørselshemmede og døve personer ut i jobb. Signo Rycon AS kan tilby ulike tjenester og tiltak. Eksempler kan være:

  • Arbeidsforberedende trening
  • Oppfølging for hørselshemmede og døve
  • Avklaring for hørselshemmede og døve
  • Varig tilrettelagt arbeid

På Signo Rycon AS hjemmeside står det blant annet: “Vi gir arbeid til døve, hørselshemmede og døvblinde. Har du lyst på en jobb i Oslo-området, finner vi den til deg i samarbeid med NAV. Hos oss snakker vi tegnspråk.”

For mer informasjon om tilbudet hos Signo Rycon AS: https://www.signo.no/virksomheter/signo-rycon-as/