Legater

Norges Døveforbunds Felleslegat

Søknadsfrister: 30. april og 30. september

Norges Døveforbunds Felleslegat er satt sammen av:

 • Ramm og Petersens Legat
 • Dr. med. Terje Brasiliers minnefond
 • Lars A. Havstads minnefond
 • Kristiania Døveskoles hjelpefond
 • Grosserer Fred T. Møllers og hustru fru Jenny Møllers Legat
 • Dahl & Ramms Legat
 • Inga Braae-Johannessens Legat til hjelp for videreutdannelse av unge og tunghørte

Legatets formål er følgende:

 • Stipendier til studiereiser
 • Utdanningsstipend til døve
 • Stipendier til døve/hørselshemmede som tar kurs på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
 • Gavepremier til døve som har vist interesse for skolearbeid, spesielt i boklige fag. Det gjelder elever som har vært døv siden fødselen. Utdeling foretas etter forslag fra skoler for døve. Hver skole kan ha maksimalt 2 elever fra de to øverste klassene. Overrekkelsen foretas på slutten av skoleåret. 

For å søke må man sende inn følgende:

 • Kort om hva det gjelder (maks en side)
 • Hvor mye det søkes om (gjerne et budsjett)
 • Dokumentene som støtter opp i de to første punktene (for eksempel kvittering, bekreftelse om studieplass og erklæring)
 • Kontaktinformasjon til personen som søker/kontaktperson hvis det er gruppe som søker

Legatets styre består av AU (arbeidsutvalget) i Norges Døveforbund. Styret går gjennom alle søknadene etter hver søknadsfrist. Søknadsfristen er 30. april og 30. september i hvert kalenderår. Enhver søker får et skriftlig svar innen 1 måned, uavhengig om de får tildelt midler eller ikke. Send søknaden på e-post til post@doveforbundet.no.

 

Felleslegatet for døve

Søknadsfrister: 15. januar og 15. august.

Felleslegatet har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte.

Legatstyret er sammensatt av representanter fra:

 • Døvekirkenes Fellesråd (heretter DKFR)
 • Stiftelsen Signo.
 • Døveprosten er fast medlem av styret.

Styret består av:

 • Vidar R. Sæle (styreleder / Signo) 
 • Ingrid Hoff Bodin (nestleder / DKFR)
 • Helle Heidi Hammerlund (DKFR)
 • Rune Anda (DKFR)
 • Berit Emilie Sørnypan (DKFR)
 • Jarl Åge Tjørn (fra Døveprostens kontor)

Felleslegatet for døve har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte. Vi ønsker prosjektsøknader for 2022 som setter søkelys på:

 • Døves identitet og deltakelse i samfunnets felleskap (det å komme ut av pandemien og tiltak som gir mer sosialt samhold)  
 • Tegnspråk (stimulering av språkmiljø)

Du kan fylle ut skjema på www.felleslegatet.no. Har du spørsmål? Send en e-post til info@felleslegatet.no.

Felleslegatet for døve tar fortsatt imot personlige søknader og andre prosjektsøknader. Søknadsfrister er 15. januar og 15. august.