Legater

Norges Døveforbunds Felleslegat

Søknadsfrister: 30. april og 30. september

Norges Døveforbunds Felleslegat er satt sammen av:

 • Ramm og Petersens Legat
 • Dr. med. Terje Brasiliers minnefond
 • Lars A. Havstads minnefond
 • Kristiania Døveskoles hjelpefond
 • Grosserer Fred T. Møllers og hustru fru Jenny Møllers Legat
 • Dahl & Ramms Legat
 • Inga Braae-Johannessens Legat til hjelp for videreutdannelse av unge og tunghørte

Legatets formål er følgende:

 • Stipendier til studiereiser
 • Utdanningsstipend til døve
 • Stipendier til døve/hørselshemmede som tar kurs på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
 • Gavepremier til døve som har vist interesse for skolearbeid, spesielt i boklige fag. Det gjelder elever som har vært døv siden fødselen. Utdeling foretas etter forslag fra skoler for døve. Hver skole kan ha maksimalt 2 elever fra de to øverste klassene. Overrekkelsen foretas på slutten av skoleåret. 

For å søke må man sende inn følgende:

 • Kort om hva det gjelder (maks en side)
 • Hvor mye det søkes om (gjerne et budsjett)
 • Dokumentene som støtter opp i de to første punktene (for eksempel kvittering, bekreftelse om studieplass og erklæring)
 • Kontaktinformasjon til personen som søker/kontaktperson hvis det er gruppe som søker

Legatets styre består av AU (arbeidsutvalget) i Norges Døveforbund. Styret går gjennom alle søknadene etter hver søknadsfrist. Søknadsfristen er 30. april og 30. september i hvert kalenderår. Enhver søker får et skriftlig svar innen 1 måned, uavhengig om de får tildelt midler eller ikke. Send søknaden på e-post til post@doveforbundet.no.

 

Felleslegatet for døve

Felleslegatet for døve har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte. Legatstyret er sammensatt av representanter fra Døvekirkenes Fellesråd (heretter DKR), fra Stiftelsen Signo. Døveprosten er fast medlem av styret. 

Gå inn på deres nettside her.