Personvernerklæring

NORGES DØVEFORBUNDS PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Norges Døveforbund samler inn og behandler personopplysninger, og gir deg informasjon om dine rettigheter knyttet til vår bruk av dine opplysninger.

1. Hvilke opplysninger samler vi inn og behandler om deg som er medlem hos oss, deltaker på kurs, likeperson, eller giver av gaver.

MEDLEMMER

Vi registrerer navn, adresse, hvilken kommune du tilhører, kjønn, fødselsdato, helseopplysninger med tanke på hørsel/syn dersom du oppgir dette, e-post, telefonnummer, hvilken lokal forening du tilhører, samt hvorvidt du ønsker medlemsbladet vårt på e-post eller i ordinær post.

Dette er opplysninger du selv gir oss når du melder deg inn.

Opplysninger om hørsel/syn lagres for at vi skal kunne gi deg som medlem målrettede tjenester. Opplysningene benyttes også til anonymisert statistikk.

Videre er vi forpliktet til å avgi visse opplysninger til Bufdir. Dette er opplysninger om medlemstall, navn og adresser, fødselsdato og hørselsstatus. Disse opplysningene danner grunnlag for det tilskudd vi mottar fra Bufdir, samt at Bufdir benytter opplysningene til ulike statistikker.

For øvrig blir ikke dine opplysninger delt med andre uten ditt eksplisitte samtykke.

Lovhjemmel for vår behandling av dine personopplysninger finnes i personvernforordningen Art. 6 nr.1 (b) og (f).

FOR DEG SOM DELTAR PÅ KURS ELLER ANDRE ARRANGEMENTER I REGI AV NORGES DØVEFORBUND 

Når du melder deg på kurs eller arrangementer i regi av Norges Døveforbund registrerer vi navn, adresse, e-post, telefonnummer og fødselsdato. Dersom du oppgir opplysninger om hørsel/syn, eller andre spesielle forhold vi trenger å vite for å kunne tilrettelegge kurs/arrangement best mulig for deg, registreres også disse opplysningene.

Disse opplysningene benyttes kun til det formål de er innhentet i forbindelse med, og slettes når opplysningene ikke lenger er nødvendige for det angitte formål. Vær oppmerksom på at opplysningene ikke slettes umiddelbart etter endt kurs/arrangement, men vil også bli benyttet til å innhente din evaluering av kurs/arrangement.

Lovhjemmel for vår behandling av dine personopplysninger finnes i personvernforordningen Art. 6 nr.1 (b) og (f).

LIKEPERSON 

Dersom du er likeperson hos oss registrerer vi navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato, og erfaringsbakgrunn for å være likeperson. Dette er nødvendig for at vi skal gi deg som likeperson relevante oppdrag, gi vedkommende person som ønsker kontakt med

likeperson din kontaktinformasjon, og for at vi i best mulig grad skal kunne henvise interesserte personer til riktig likeperson.

Dersom du mottar honorar for likepersonarbeid vil vi også registrere ditt personnummer og kontonummer.

Lovhjemmel for vår behandling av dine opplysninger finnes i personvernforordningen Art. 6 nr.1 (a), (b), (c) og (f). Merk at vi her må innhente ditt samtykke til lagring av opplysninger om erfaringsbakgrunn, jf. Art. 6 nr.1 (a).

GIVER AV GAVER 

Vi registrerer ditt navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer dersom du oppgir dette. Dette er opplysninger som du selv avgir ved å sende oss pengegaver via bank. Du kan også velge å være anonym som giver, eller benytte vår Vipps gavekonto.

Dersom din gave blir gitt oss via testament vil navn, adresse, dødsbo, beløp og dato bli registrert.

Dersom din gave er øremerket et bestemt formål vil vi registrere dette, i tillegg til beløp og dato for gitt gave.

Dersom du ønsker å inngå avtale om fast gavebidrag til oss, vil vi registrere avtale om bidrag, hvor mye som gis, hvilke henvendelser vi gjør overfor deg, og omvendt, og eventuelle endringer fra din side.

For at du skal få skattereduksjon for din gave til Norges Døveforbund krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer).

Lovhjemmel for vår behandling av dine opplysninger finnes i personvernforordningen Art. 6 nr.1 (b), (c) og (f).

2. Dine opplysninger – dine rettigheter

Det er du som bestemmer over dine personopplysninger, og du kan når som helst kontakte Norges Døveforbund for å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg, samt kreve sletting av opplysninger mm.

Kontaktperson hos Norges Døveforbund er generalsekretær Petter Noddeland: E-post: petter.noddeland@doveforbundet.no Telefon: 23 31 06 30 eller 41 41 09 59 (kun sms)

Du skal få svar uten ubegrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Du har en ubetinget rett til følgende: - Innsyn i egne opplysninger - Retting av egne opplysninger - Rett til å få egne opplysninger slettet, bli «glemt» - Rett til å begrense hvilke av dine opplysninger som lagres - Rett til å protestere/klage på opplysninger som er lagret om deg - Rett til å overføre opplysninger

Alt dette finner du mer informasjon om på Datatilsynets nettsider (aktiv link direkte til relevant sted hos datatilsynet)

3. Hvilke opplysninger registreres når du kontakter oss

HVIS DU RINGER TIL OSS 

Dersom ditt telefonnummer er synlig vil det lagres i vår telefonlogg, med dato og klokkeslett. Dette er ikke opplysninger som vi aktivt bruker.

Lovhjemmel for vår behandling av dine opplysninger finnes i personvernforordningen Art. 6 nr.1 (f).

HVIS DU SENDER OSS E-POST 

All e-post du sender til oss lagres på vår egen server som er plassert i våre lokaler og driftes av vår egen IT-ansvarlig. Vi har systemer for skanning av virus. Vi ønsker ikke å motta e-post med sensitiv informasjon.

Lovhjemmel for vår behandling av dine opplysninger finnes i personvernforordningen Art. 6 nr.1 (f).

4. Behandling av opplysninger du avgir når du kontakter oss

E-POST OG BREV 

Dersom du tar kontakt med oss via e-post eller brev og oppgir personlige og sensitive opplysninger vil dette lagres på vår egen server, med passordbeskyttelse og adgangskontroll. Dette gjøres for at vi skal kunne gi deg best mulig hjelp i det saken gjelder. Opplysningene vil ikke bli delt med tredjepersoner uten ditt eksplisitte samtykke.

Du anses for å ha gitt oss samtykke til å behandle disse opplysningene så lenge det er nødvendig, ved at du har sendt dette til oss.

Opplysningene lagres kun så lenge det er nødvendig i forhold til det sakskompleks du ønsker vår bistand med, og vil etter dette bli slettet/makulert.

Vi ber deg likevel vurdere nøye hvorvidt du skal avgi slike opplysninger, og nødvendigheten av det.

Lovhjemmel for vår behandling av dine opplysninger finnes i personvernforordningen Art. 9 nr.2 (a), (b) og (d).

INNLEGG PÅ VÅRE SOSIALE MEDIER 

Dersom du poster innlegg på våre sosiale medier er du selv ansvarlig for innholdet. Vi ber om at personlig og sensitiv informasjon ikke avgis her, da dette kan bli spredt utenfor våre kanaler ved at andre personer deler dine innlegg.

Innlegg av generell karakter, som er av interesse for allmenheten kan postes på våre sosiale medier, da dette har samfunnsnytte.

Vi har ikke moderator med tanke på innlegg, og kan ikke garantere at sletting fra vår side er egnet til å hindre spredning.

Lovhjemmel for vår behandling av dine opplysninger finnes i personvernforordningen Art. 6 nr.1 (e) og (f).

BILDER, FILM OG TEKST 

Norges Døveforbund driver utstrakt opplysningsvirksomhet om hvordan det er å være døv og hørselshemmet. Dette gjøres for å nå ut til det brede samfunnslag, men også døve og hørselshemmede selv. Vi ønsker å dele så mange historier som mulig for å nå vårt mål om likeverdig deltakelse i samfunnet, samt fremme tegnspråk.

Slike historier blir delt på vår hjemmeside, i medlemsbladet Døves tidsskrift og på vår facebook-side.

Vi publiserer imidlertid ikke personlig opplysninger uten samtykke fra de det gjelder.

Lovhjemmel for vår behandling av dine opplysninger finnes i personvernforordningen Art. 6 nr.1 (a), (e) og (f).

5. Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Norges Døveforbund vil vi behandle de opplysninger du avgir i denne sammenheng. Vi forestår all rekruttering selv, og opplysningene vil ikke bli delt med tredjeparter. Før vi foretar referanseintervjuer vil du bli forespurt.

Lovhjemmel for vår behandling av dine opplysninger finnes i personvernforordningen Art. 6 nr.1 (b).

FANT DU DEN INFORMASJONEN DU TRENGTE? Hvis ikke vil vi gjerne høre fra deg!