Vi gjennomførte 5 av 6 høringer uten tolk

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljø,

I løpet av de siste to ukene har vi deltatt på seks høringer på Stortinget angående statsbudsjettet. Dessverre fikk vi ikke tilgang til tolk under fem av disse høringene, men vi gjennomførte likevel høringene.

Reaksjonene har vært blandede, da noen så på en hørende medarbeider fra NDF som tolk. Noen politikere viste stor forståelse, mens andre slet mer med tolkeforholdene. Vi sørger alltid for å levere skriftlige innspill slik at politikerne lese innholdet i våre innlegg.

Vi deltok i følgende komiteer på Stortinget:

 • Arbeids- og sosialkomiteen:
  Vi tok opp tolkesaken, spesielt med fokus på forbedring av arbeids- og lønnsvilkårene for frilanstolker.
 • Kultur- og likestillingskomiteen:
  Vi ba om økte bevilgninger til organisasjoner og bedrifter som arbeider for tegnspråket.
 • Kommunal- og forvaltningskomiteen:
  Vi ønsker å gjøre juridisk språk tilgjengelig på tegnspråk ved Universitetet i Oslo.
 • Utdannings- og forskningskomiteen:
  Vi krever økte midler til læremidler på tegnspråk for skolene.
 • Helse- og omsorgskomiteen:
  Helseberedskapen for døve og hørselshemmede må styrkes og forbedres.
 • Justiskomiteen:
  Vi krever bedre universelt utformede nødvarslingssystemer for døve og hørselshemmede.

Nå i tiden som kommer skal statsbudsjettet revideres, og vi håper dette vil føre til økte bevilgninger på disse seks områdene.