Vi feirer norsk tegnspråk på lørdag, 25. mars

Vi feirer norsk tegnspråk på lørdag, 25. mars

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet!

Det nærmer seg 25.mars, vår første nasjonale tegnspråkdagen! Vi skal ha markering hos våre lokalforeninger i hele landet. Vi har vært i dialog med lokalforeningene. Det er seks lokalforeninger som skal ha markering; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Vestfold (Sandefjord) og Drammen. Noen skal ha markering ute i gaten, mens andre skal ha lukket markering for medlemmene. Hvis du ønsker å være med på markering, anbefaler vi at du sjekker deres hjemmeside.

Vi NDF sentralt delta på Oslo Døveforenings markering på Rådhusplassen i Oslo. Der skal forbundsstyret samles, og vi diskuterer en styresak. Hvis du ønsker å se hvordan et styre fungerer så er du hjertelig velkommen!

Håper vi sees!

Norsk tegnspråk er anerkjent som nasjonalt tegnspråk

Språkloven ble vedtatt av Stortinget 25. mars 2021 og trådte i kraft 1. januar 2022. Lovens § 1 gir myndigheter og forvaltning ansvar for å verne og fremme norsk tegnspråk. Av lovens § 7 går det fram at norsk tegnspråk som et språklig og kulturelt uttrykk, er likeverdig med norsk. Med dette er norsk tegnspråk anerkjent som et av de offisielle språkene i Norge.

Hvorfor feirer vi den 25. mars?

Norges Døveforbund har sett på ulike datoer som har tilknytning til den norske døvehistorien samt norsk tegnspråks historie. Norges Døveforbund la fram tre datoer for norsk tegnspråkdag i Landsmøtet 2022.

Forbundsstyret i Norges Døveforbund ønsket at Landsmøtet skal være med på det endelige vedtaket for dato som skal være den dagen Norge markerer og feirer norsk tegnspråk.

Avstemning for tegnspråkdagen:

A) 27. juni – Kulturminister la frem Stortingsmelding 35 «Mål og meining, ein heilskapeleg norsk språkpolitikk» den 27. juni 2008. Norsk tegnspråk ble omtalt som et språk som Staten har ansvar for, og det ble foreslått at tegnspråk blir offisielt ved at det innlemmes i en ny allmenn språklov.

B) 25. mars – Språkloven ble vedtatt 25. mars 2021 etter 1. gangs votering på Stortinget. Denne dagen markerer språklovens dag. Norsk tegnspråk som et språk ble offisielt nedfestet i den norske lov for første gang.

C) 28. april – Stortinget vedtok Stortingsmelding 35 «Mål og meining, ein heilskapeleg norsk språkpolitikk» den 28. april – og med det ble norsk tegnspråk anerkjent som et fullverdig språk.

25. mars fikk flest stemmer.

Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals, Hørselsregisteret for barn

Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals, Hørselsregisteret for barn

I dag er det nasjonal oppstart av Hørselsregister for barn i Trondheim. Norges Døveforbund har bidratt med sin kompetanse i prosjektgruppen for Kvalitetsregister ØNH- Hørselsregisteret for barn, helt tilbake i 2019. Alle barn som ikke har passert nyfødtscreeningen eller på annet vis har fått påvist hørselstap skal registreres her. I henhold til nasjonale faglige retningslinjer skal så familiene henvises til hørselsutredning ved høresentral innen de er fire uker gamle.

Til tross for nasjonale faglige retningslinjer har vi erfart at det er store geografiske forskjeller i helseregionene for hørselsscreening, oppfølging ved høresentralene og ikke minst vet vi at de aller fleste høresentralene ikke anbefaler tegnspråk til familiene som har døve og hørselshemmede barn. Ved å sette Hørselsregisteret for barn i system kan det fange opp barn med hørselstap tidlig, gi systematisk oppfølging og habilitering, bedre kvaliteten i tilbudet og gi mer forskning innen fagfeltet.

Registerseminar – Hørselsregisteret for barn

På registerseminaret i dag deltar både NDFs interessepolitiske rådgiver Elisabeth Frantzen Holte og Brita Fladvad Nielsen fra Tegnspråkbarns utvalg. Brita skal fremlegge sin opplevelse fra helsevesenet i dagene etter at de fødte sin datter som blant annet hører veldig dårlig.

Pilotprosjekt

Frem til nå har det vært tre sykehus med i pilotperioden. De har kommet med gode tilbakemeldinger om et register som gir håp om å fange opp alle barn med hørselstap og hvilken oppfølging de får. Registeret vil få en oppstrammende effekt og gi en kompetanseheving for sykehusene. 

Til venstre: Tone Stokkereit Mattson fra registersekretariatet for Hørselsregisteret

Initiativet for utarbeidelsen av dette nasjonale kvalitetsregisteret for hørselstap hos barn, ligger hos Øre-nese-hals foreningen, Barnelegeforeningen, Audiografforbundet, Norsk Teknisk Audiologisk Forening, Norsk Audiopedagogisk forening og brukerorganisasjonene Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund.

Er barnet ditt hørselshemmet?

Vi jobber for å gi alle, spesielt barn og unge, universell tilgang til språk og informasjon i samfunnet. For oss er det viktig å se på helheten i individet og arbeide for tilgjengelighet og språklig inkludering gjennom hele livet.